Εκπαίδευση

Προβολή video για την παρουσίαση, περιγραφή, επεξήγηση και κατανόηση των άρθρων του προτύπου, πχ ISO 9001:2015

Κατάλληλη προετοιμασία video για την παρουσίαση των άρθρων του προτύπου, πχ ISO 14001:2015