Εκπαίδευση

Προβολή video για την παρουσίαση, περιγραφή, επεξήγηση και κατανόηση των άρθρων του προτύπου, πχ ISO 9001:2015

Κατάλληλη προετοιμασία video για την παρουσίαση των άρθρων του προτύπου, πχ ISO 14001:2015

Cloud Mining is the practice of currency mining using a centered datacenter which has access ellysium to funds through an internet link. This form of cloud computing mining makes it possible for customers to exchange currencies as opposed to investing in mining equipments that involve substantial equipment and infrastructure.